ARTIKEL 1: DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALINGEN

Deze onderhoudsvoorwaarden gelden voor onderhoudscontracten over het onderhoud van auto’s, auto-onderdelen
tussen autobedrijven die zijn aangesloten bij 365 Dagen Mobiel B.V. en de Klant, consument.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedrijf: het autobedrijf dat is aangesloten bij 365 DM B.V. en het 365DM label voert, de wederpartij van de Klant bij
het Onderhoudscontract (Overeenkomst) en degene die het onderhoud van de auto uitvoert of laat uitvoeren.
2. Klant: consument, degene, die een Onderhoudscontract met het Bedrijf heeft afgesloten, zijnde een natuurlijke
persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
3. Auto: een personenauto van de Klant, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal
3.500 kg;
4. Onderhoudscontract: de Overeenkomst tussen Klant en het Bedrijf, waarbij het Bedrijf gehouden is tot het
verrichten van Onderhoud volgens de door de Klant geselecteerde dekking in het Onderhoudscontract.
5. Onderhoud: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de auto die nodig zijn voor de veiligheid en het
ongestoord rijden daarvan, overeenkomstig de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van de auto
en volgens de bij het Onderhoudscontract behorende productbeschrijving en dekking.
6. Defect: een gebrek aan de auto of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat rijden ervan niet meer mogelijk is.
7. Materiaalkosten: kosten, die aan een Klant in rekening worden gebracht voor materialen, die niet in het
Onderhoudscontract zijn inbegrepen.
8. Auto-onderdelen: zijn onderdelen die in de productbeschrijving bij in het Onderhoudscontract worden genoemd.
9. Service: het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van het onderhoud en het verhelpen van
gebreken, conform de richtlijnen van de fabrikant.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ONDERHOUDSVOORWAARDEN: ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten
van een Onderhoudscontract. Indien andere voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn prevaleren in
geval van tegenstrijdigheid deze Algemene Voorwaarden.
2. Afwijkingen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ten gunste van de Klant zijn slechts mogelijk indien
dit schriftelijk tussen het Bedrijf en de Klant wordt overeengekomen.
3. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan het
Bedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst.
4. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt aan de Klant bij de overeenkomst overhandigd. De
geldende Algemene Voorwaarden liggen ook ter inzage op het Bedrijf en staan op de website van het Bedrijf of
worden op verzoek toegezonden.

ARTIKEL 3: VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN ONDERHOUDSCONTRACT.

1. De auto van de Klant dient voor het sluiten van het Onderhoudscontract door het bedrijf te zijn geïnspecteerd
(auto inspectie) ter zake de staat en conditie van de auto voor het afsluiten van de Overeenkomst, één en ander ter
beoordeling van het Bedrijf.
2. Het Bedrijf niet verplicht tot het sluiten van een Onderhoudscontract over te gaan.
3. Het Bedrijf kan in overleg met de Klant de auto, alvorens het Onderhoudscontract ingaat, op kosten van de
(toekomstige) Klant eerst controleren en zo nodig repareren op kosten van de Klant.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT

1. Een Onderhoudscontract kan binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van
redenen herroepen of geannuleerd worden middels schriftelijke mededeling. ( op het algemene herroepingsformulier).
Wilt de Klant gebruik maken van het herroepingsrecht en heeft de auto-inspectie al plaatsgevonden, dan is de Klant
verplicht de kosten voor deze inspectie/controle te voldoen.
2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal het Bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30
dagen na de herroeping terugbetalen, onder aftrek van eventueel verschuldigde kosten van de auto-inspectie zoals
hierboven staat vermeld.

ARTIKEL 5: TARIEVEN/PRIJZEN.

Alle door het Bedrijf genoemde prijzen tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, per maand inclusief BTW. De
tarieven kunnen door het Bedrijf worden gewijzigd als vermeld in artikel 14.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF.

1. Het Bedrijf zal de met de Klant overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren of laten
uitvoeren en hierbij goede materialen, bij gebruiken.
2. Het Bedrijf zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er reparaties nodig
zijn buiten de werkingssfeer van het Onderhoudscontract, zal niet tot uitvoering worden overgegaan, tenzij de Klant
uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.
3. Van de in het kader van het Onderhoudscontract verrichte werkzaamheden, zal een (digitale) werkstaat worden
opgemaakt, die door de Klant voor akkoord moet worden ondertekend.
4. Werkzaamheden buiten het kader van het Onderhoudscontract zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
Ook deze werkzaamheden worden op de (digitale) werkstaat, als bedoeld in het vorig lid, vermeld.

ARTIKEL 7: ONDERHOUD (DEKKING)

1. Het Onderhoudscontract omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, het onderhoud, het
daaraan verbonden uurloon en de overeengekomen dekking. Het Bedrijf kan van de onderhoudsfrequentie volgens
de autofabrikant afwijken.
2. Het Onderhoud per auto geschiedt periodiek op basis van het soort en type auto, zoals door het bedrijf wordt
aangegeven, met inachtneming van algemeen in de branche geaccepteerde normen voor het veilig en adequaat laten
functioneren van de auto.
3. Tot het Onderhoud wordt tenminste gerekend, zodat u als Klant veilig kunt autorijden:
a. Het periodiek onderhoud en inspectie van het auto conform het Onderhoudscontract.
b. Het inspecteren van de auto bij het garagebezoek bij de APK- keuring.
c. Alle onderhoud conform fabrieksopgave en de overeengekomen dekking en
g. Het opmaken van een inspectierapport van de auto ten behoeve van de klant.
4. Het Onderhoudscontract dekt niet, onder andere:
1. normale en verwachte slijtage van het gerepareerde/vervangen auto-onderdelen;
2. uitlaat onderdelen, remblokken, remschijven en -leidingen, schokdempers, koppeling/drukgroep, defecte
pakkingen, airco, stuurdelen, chassisdelen, starter, dynamo, roestvorming;
3. de auto is in omstandigheden gebruikt, waarvoor hij niet ontworpen en gebouwd is;
4. de auto werd niet op de vereiste tijdstippen onderhouden/binnen de gestelde termijn;
5. eventuele assistentiekosten als afslepen, hotelkosten en repatriëring;
6. direct of indirecte schade aan personen en zaken veroorzaakt door een gebrekkige montage door het
Bedrijf of een defect auto-onderdeel;
7. reeds gebruikte auto-onderdelen en veranderingen die aan auto zijn aangebracht, na aflevering en
gevolgen van verkeerd brandstof gebruik;
8. auto-accessoires, banden, ruiten, distributieriemen etc. en zaken, spullen die in de auto zijn achtergelaten.
Reparaties die niet onder de dekking vallen worden afzonderlijk door het Bedrijf aan de Klant in rekening gebracht:
a. Glasbreuk, krassen, schrammen en deuken;
b. Slijtage en /of beschadiging aan (auto)onderdelen
c. Software updates, defecten en/of storingen aan verlichting, electronica, audio, telefonie; bedrading;
d. defecten en storingen als gevolg van het door de Klant niet nakomen van de verplichtingen als vermeld in artikel 9.

ARTIKEL 8: GEBREKEN/DEFECTEN.

1. Ingeval van gebreken aan de auto zal het Bedrijf zich inspannen binnen 48 uur na de melding van het gebrek
trachten het gebrek te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.
3. Bij gebreken aan de auto die niet onder de dekking vallen conform het Onderhoudscontract worden de kosten bij
de Klant in rekening gebracht. Het Bedrijf zal dit vooraf bij de klant melden.
4. Gebreken ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten
gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan het Bedrijf vallen buiten het Onderhoudscontract.
5. In geval van onterechte meldingen van gebreken aan de Auto kan het Bedrijf voorrijkosten in rekening brengen.
6. Onder onterechte gebreken worden gebreken verstaan die het gevolg zijn van reparaties die niet, gebrekkig of
niet correct zijn uitgevoerd door een ander Bedrijf of persoon.

ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT.

1. De Klant dient het Bedrijf in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten aan zijn
auto volgens de gemaakte afspraak, datum en tijdstip.
2. De Klant verplicht zich:
a. de auto normaal te gebruiken en storingsmeldingen in dasboard op te volgen;
b. de auto te gebruiken overeenkomstig zijn aard en eventuele gebruiksvoorwaarden en de fabrikant gegeven
aanwijzingen voor het gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de aanwijzingen komen
voor rekening van de Klant;
c. het Bedrijf zo spoedig mogelijk te melden van het niet, gebrekkig of niet behoorlijk functioneren van de auto;
d. Geen wijzigingen aan de auto te (laten) brengen en daaraan geen herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten
anders dan door het Bedrijf;
e. De door of vanwege het Bedrijf aangewezen medewerkers in de gelegenheid te stellen de auto te controleren, te
onderhouden en/of te herstellen;
f. Bedrijfsmatig gebruik van de auto is slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Bij reparaties buiten het bedrijfsterrein kan het Bedrijf (voorrij)kosten in rekening te brengen.
4. Indien de Klant de auto verkoopt wil verkopen/verkoopt dient hij dit melden aan het Bedrijf. Alsdan maken Bedrijf
en de Klant separate afspraken aangaande de beëindiging of overdracht van het lopende Onderhoudscontract.

ARTIKEL 10: BETALING EN KOSTEN.

1. De aan het Bedrijf op grond van het Onderhoudscontract toekomende prijzen/tarieven en bedragen dienen
maandelijks middels automatische incasso te worden voldaan en worden op tenminste de 26e van de maand
afgeschreven van de opgegeven bankrekening. Indien de bankrekening wijzigt dient de Klant dit meteen schriftelijk
door te geven aan het Bedrijf.
2. De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het Onderhoudscontract zullen apart in rekening
worden gebracht door middel van een separate factuur.
3. De verplichting tot betaling van het Onderhoudscontract gaat in op de ingangsdatum van het
Onderhoudscontract.
4. Een factuur dient door de Klant te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
5. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen wordt door het Bedrijf een aanmaning
verzonden waarin de Klant een termijn van14 dagen krijgt om alsnog te betalen. In de aanmaning wordt het bedrag
aan incassokosten genoemd, dat na het verstrijken van de termijn in rekening wordt gebracht. De incassokosten
bedragen 15 % met een minimum van € 40 over de eerste € 2500. Alsdan is de Klant de administratie- en
incassokosten op grond van artikel 6:96 BW verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de Klant bovendien de van
toepassing zijnde wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW verschuldigd.
6. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen schort het Bedrijf al zijn
verplichtingen, voortvloeiende uit het Onderhoudscontract op, totdat alsnog door de Klant al hetgeen de Klant
verschuldigd is, betaald is.
7. Het niet-gebruiken van de auto, alsmede het niet goed functioneren van de auto, levert geen redenen op voor
staking dan wel opschorting van de betalingsverplichting.

ARTIKEL 11: DUUR EN EINDE VAN HET ONDERHOUDSCONTRACT

1. Een Onderhoudscontract gaat in op het tijdstip dat tussen het Bedrijf en de Klant is overeengekomen en geldt
voor een periode van twee jaren. Het Onderhoudscontract wordt daarna automatisch jaarlijks verlengd, totdat de
Klant aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen, waarbij de voorwaarde geldt: indien er onderhoud is
uitgevoerd in een nieuw jaar, geldt een verlenging van minimaal 12 maandtermijnen. En geldend in hele jaren, vanaf
de aanvangsdatum, de dag waarop het Onderhoudscontract is gesloten.
2. Het Onderhoudscontract kan door de Klant na het eerste jaar schriftelijk worden beëindigd, waarbij de
resterende maandbedragen van het nieuwe jaar van de overeenkomst worden gefactureerd en na volledige betaling
daarvan de overeenkomst is ontbonden. De Klant zal een opzegtermijn van één kalendermaand in acht nemen.
3. Het Onderhoudscontract is overdraagbaar bij de verkoop van de auto, mits het Bedrijf instemt met haar nieuwe
Klant. In geval de Klant zijn auto verkoopt vervalt het Onderhoudscontract automatisch op de dag van Verkoop, mits
de verkoop tijdig en schriftelijk is gemeld aan het Bedrijf en er is voldaan aan de betalingsverplichtingen, conform
het vermelde in dit artikel.
4. Het Bedrijf is te allen tijde gerechtigd het Onderhoudscontract tussentijds te beëindigen indien de Klant
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
5. De Klant is te allen tijde gerechtigd het Onderhoudscontract tussentijds te beëindigen indien het Bedrijf
aantoonbaar en toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zonder dat er sprake is van
overmacht.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID/SCHADE.

1. Het Bedrijf is behoudens opzet of grove schuld van het Bedrijf aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem
aantoonbaar en toerekenbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WApolis van het Bedrijf.
2. Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is het Bedrijf aansprakelijk voor
schade als gevolg van diefstal van eigendommen uit de Auto.
3. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan de Auto indien de Klant het Bedrijf niet in de
gelegenheid heeft gesteld het reguliere Onderhoud uit te voeren.
4. De Klant vrijwaart het Bedrijf voor claims van derden.

ARTIKEL 13: OVERMACHT.

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een
redelijke oplossing gekomen kan worden.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN EN/OF PRIJZEN/TARIEVEN.

1. Deze algemene voorwaarden en/of tarieven kunnen door het Bedrijf worden gewijzigd.
Wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de
bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds
bestaande Onderhoudscontracten.
2. Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst op de website van het Bedrijf minimaal 30 dagen voorafgaand
aan de ingangsdatum van de wijziging. Gewijzigde tarieven en/of voorwaarden liggen bij het Bedrijf ter inzage en zijn
aldaar kosteloos verkrijgbaar. Het Onderhoudscontract wordt alsdan, met inachtneming van de wijziging,
stilzwijgend voortgezet.
3. De Klant die na een wijziging van de algemene voorwaarden een betaling verricht verklaart zich akkoord met de
dan geldende gewijzigde algemene voorwaarden.
4. Indien de Klant een wijziging in de algemene voorwaarden en/of tarieven niet wenst te accepteren kan hij het
Onderhoudscontract binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden schriftelijk opzeggen.
5. De vergoedingen en tarieven, die ingevolge het Onderhoudscontract zijn verschuldigd, kunnen worden verhoogd
door het bedrijf. Wettelijke verhogingen in BTW of van overheidswege opgelegde verhogingen worden niet
aangemerkt als tariefsverhoging.

ARTIKEL 15: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

1. Op alle overeenkomsten en zaken verband houdend met de overeenkomst of deze voorwaarden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Bemiddeling regeling overwegen en Afstemmen
2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen door de bevoegde rechter te worden beoordeeld.
3. Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in de overeenkomst of deze voorwaarden laat de geldigheid van de
overige bepalingen in de overeenkomst of deze voorwaarden, respectievelijk de daarin vervatte geldige onderdelen
onverlet. Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en
doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.

ARTIKEL. 16: PERSOONSREGISTRATIE

De persoonsgegevens van de Klant die worden vermeld op het Onderhoudscontract worden door het Bedrijf
verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan het Bedrijf:
– het Onderhoudscontract uitvoeren en nakomen;
– de Klant een optimale service verlenen;
– hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem
gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing
wordt het eventueel door de Klant bij het Bedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.

ARTIKEL 17: SLOTBEPALINGEN.

1. Deze algemene voorwaarden treden op 1 mei 2019 in werking.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden
365 Dagen Mobiel”.
3. Deze algemene voorwaarden staan op de website www.365dagenmobiel.nl en liggen bij het Bedrijf ter inzage en
zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.